EASIMS – innovativE trAining Solution for implementing Integrated Management Systems (IMS) in SME

Kontekst:

 • Zintegrowane systemy zarządzania (IMS) pomagają firmom zajmującym się jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem itp. (Głównie ISO 9001, 14001 / EMAS, 45001 itd.) w zmniejszeniu trudności we wdrażaniu i utrzymaniu systemów zarządzania oraz redukcji kosztów.
 • Systemy te wspierają konkurencyjność firm i wdrażanie strategii.
 • W UE MŚP stanowią 99% firm i zatrudniają 68% pracowników.
 • Ograniczone zasoby ludzkie oraz finansowe MŚP utrudniają im tworzenie i utrzymywanie tych systemów, które mogłyby pomóc im w zwiększeniu konkurencyjności.
 • Obecnie wyraźnie brakuje kursów szkoleniowych, materiałów i narzędzi pomagających MŚP w zdobyciu umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego wewnętrznego wdrożenia IMS.

Główne cele:

 • Opracowanie innowacyjnych narzędzi szkoleniowych dla menedżera IMS (menedżera IMS – zintegrowanego systemu zarządzania), a tym samym ułatwienie projektowania i wdrażania IMS.
 • Dwa nowe narzędzia mają na celu ulepszenie klasycznego podejścia szkoleniowego – opartego dotychczas na wymaganiach norm – poprzez zapewnienie szkolenia w zakresie zarządzania procesami poprzez modułową ścieżkę szkoleniową (platformę) – oraz oprogramowanie ułatwiające praktyczne projektowanie i wdrażanie IMS.
 • Będą one przydatne dla menedżerów IMS w MŚP w dowolnym sektorze produkcji.
 • Opracowany zostanie przypadek zastosowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze meblowym.

Metodologia i działania:

 • Sprawdź potrzeby w zakresie umiejętności i wiedzy potrzebnych do wdrożenia IMS w MŚP z sektora meblowego.
 • Zbuduj strukturę IMS (zarys) zawierającą kluczowe procesy, procedury…
 • Dostarcz i zweryfikuj nowy wspólny program nauczania dla menedżera IMS
 • Przygotuj materiały szkoleniowe (5 języków) zgodnie z zasadami ECVET
 • Dostarcz platformę e-learningową ze zintegrowanym materiałem szkoleniowym.
 • Opracuj oprogramowanie ułatwiające praktyczne wdrożenie IMS
 • Sprawdź poprawność wyników poprzez kursy pilotażowe (i upowszechnij wyniki)

Rezultaty:

 • Kurs internetowy dla manager IMS (materiały szkoleniowe w postaci “pigułek” szkoleniowych)
 • Asystent: oprogramowanie do projektowania i wdrażania IMS
 • Nowy specyficzny program nauczania dla profilu zawodowego menedżera IMS
 • Protokół ustaleń w sprawie uznania wyników szkolenia w ramach konsorcjum i poza nim

Grupy docelowe:

 • MŚP z branży meblarskiej i produkcyjnej zainteresowane wdrożeniem IMS (nowi menedżerowie IMS).
 • Menedżerowie IMS, specjaliści, studenci i bezrobotni zainteresowani IMS.
 • Instytucje szkolnictwa wyższego specjalizujące się w meblach i / lub IMS oraz organizacje VET
 • Podmioty nadzorujące kształcenie i szkolenie zawodowe
 • Regionalne, krajowe, europejskie stowarzyszenia pracowników i pracodawców (z sektora meblarskiego).

Wyniki intelektualne:

O1 – Umiejętności wymagające doskonalenia i struktura IMS

Data rozpoczęcia: 01/11/2018 – Data zakończenia: 31/05/2019 (7 miesięcy)

O2 – Dostawa i zatwierdzenie nowego wspólnego programu nauczania

Data rozpoczęcia: 01.04.2019 – Data zakończenia: 31/10/2019 (7 miesięcy)

O3 – Kurs internetowy dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMSM)

Data rozpoczęcia: 01/09/2019 – Data zakończenia: 31/01/2021 (17 miesięcy)

O4 – Platforma e-learningowa i adaptacja materiałów szkoleniowych

Data rozpoczęcia: 01/09/2019 – Data zakończenia: 31/01/2021 (17 miesięcy)

O5 – Asystent EASIMS

Data rozpoczęcia: 01.11.2019 – Data zakończenia: 30/09/2020 (11 miesięcy)